Warunki Korzystania z Serwisu

(1) Postanowienia Ogólne

 

Niniejsze Warunki regulują zasady korzystania z naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki.

 

Aby korzystać z naszej strony internetowej, musisz mieć ukończone 18 lat, dlatego korzystając z niej gwarantujesz, że spełniasz ten warunek.

 

W przypadku gdy dokonujesz zgłoszenia w imieniu osób trzecich, gwarantujesz że jesteś przez te osoby upoważniony do reprezentacji.

 

(2) Umowa

 

(i)  Roszczenie Klient składa poprzez stronę internetową SL. Składając Roszczenie Klient gwarantuje, że jest upoważniony do zawarcia Umowy ze SL oraz że posiada pełny tytuł prawny do roszczenia.

 

(ii)  Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym drogą mailową SL potwierdzi przyjęcie Roszczenia i klient odeśle wymagane dokumenty Cesji/Pełnomocnictwa.

 

(iii)  Składając roszczenie na stronie internetowej SL Klient akceptuje niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu i tym samym wyraża zgodę na brzmienie Umowy o treści z nich wynikającej.

 

(iv)  Składając roszczenie Klient gwarantuje, że dochodzenie Roszczenia nie zostało powierzone osobie trzeciej oraz że pomiędzy Klientem i przewoźnikiem lotniczym w tym samym czasie nie toczy się żaden spór prawny, w tym że nie składał reklamacji do przewoźnika, a jeżeli składał, uzyskał odpowiedź odmowną i nie podejmował dalszych czynności w sprawie. W przypadku złożenia Roszczenia z naruszeniem niniejszego postanowienia i wypłaty odszkodowania przez przewoźnika bezpośrednio Klientowi po rozpoczęciu przez SL świadczenia usług na jego rzecz, Klient zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z paragrafem 4 (ii) i (iii) Warunków.  

 

(v)  Składając roszczenie Klient zobowiązuje się do nieporozumiewania się bezpośrednio z przewoźnikiem i do nieakceptowania odszkodowania bezpośrednio od przewoźnika, oraz przekazania nam niezwłocznej informacji jeśli przewoźnik podejmie próbę bezpośredniego kontaktu z Klientem. 

 

(vi)  Po podpisaniu dokumentu Cesji Klient nie jest uprawniony to przekazania sprawy innemu podmiotowi ponieważ tytuł prawny do roszczenia należy do SL.

 

(vii)  Pojęcie odszkodowania odnosi się do rekompensaty za nieprawidłowo wykonany lot, jak również do wszelkich świadczeń pieniężnych związanych z przedmiotowym lotem.

 

(3) Reprezentacja

 

Przez przekazanie Cesji/Autoryzacji, Klient uznaje, że:

 

(i)  SL posiada tytuł prawny do jego roszczenia i podejmie wszelkie czynności do wyegzekwowania odszkodowania od przewoźnika;

(ii)  SL jest uprawniony do podjęcia wszelkiej komunikacji oraz akceptacji odszkodowania czy innych praw przewoźnika.

 

Klient wyraża również zgodę na wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie do nas innych wymaganych dokumentów w terminie 7 dni od otrzymania od nas prośby.

 

(4) Płatności 

 

(i)  Klient nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia do momentu uzyskania płatności od przewoźnika lotniczego.

 

(ii)  W momencie wypłaty świadczeń przez przewoźnika, SL pobiera Prowizję w wysokości 28% wartości odzyskanego odszkodowania oraz opłatę administracyjną w wysokości 25 euro. Nasza konkurencja w takich sytuacjach liczy pomiędzy 35-50%. 

 

(iii)  W przypadku przyjęcia przez Klienta odszkodowania w jakiejkolwiek formie bezpośrednio od przewoźnika lotniczego po podjęciu przez SL czynności w imieniu Klienta, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania SL o wysokości otrzymanego odszkodowania oraz zapłacenia SL Prowizji. 

 

(iv) W przypadku braku terminowej płatności lub braku terminowego przekazania informacji o otrzymanym odszkodowaniu, SL nałoży Opłatę Administracyjną w wysokości €50 Euro, a Prowizja zostanie powiększona o odsetki w wysokości 8% w skali roku.

 

(v)  W przypadku zaprzestania współpracy przez Klienta przed wykorzystaniem wszelkich procedur zmierzających do odzyskania odszkodowania, SL zastrzega sobie prawo do naliczenia Opłaty Administracyjnej w wysokości €50.

 

(vi)  Wypłata uzyskanych świadczeń następuje po uprzednim potrąceniu Prowizji, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania danych bankowych Klienta, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 

(vii)  Klient pokrywa koszty wynikające z konwersji euro na inną walutę. SL nie ponosi odpowiedzialności za koszty nałożone przez bank Klienta, natomiast kosztami transferu bankowego poza sferę Euro będzie obciążony Klient. Koszty te wynoszą 30 euro i będą uwzględnione w fakturze.

 

(viii)  W przypadku podjęcia kroków administracyjno-prawnych przez SL, Klient zobowiązany jest do zwrotu opłat skarbowych nie odzyskanych od przewoźnika.

 

(5) Dostęp do Informacji 

 

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania SL wszelkich dokumentów i udzielenia informacji niezbędnych do reprezentowania go w sporze z liniami lotniczymi.

 

Przekazując SL dokumenty i informacje Klient osobiście gwarantuje, że są one kompletne i prawdziwe.

 

(i)   przypadku, gdy Klient jest świadomy, że dokumenty lub informacje przez niego przekazane są fałszywe bądź nieprawdziwe jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania SL o tym.

 

(ii)  Klient wyraża zgodę na zwrot poniesionych przez SL kosztów i szkód związanych z przekazaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, informacji lub dokumentów, lub fałszywym działaniem.

 

(iii)  Klient wyraża zgodę na zwrot poniesionych przez SL kosztów i szkód wynikających z odpowiedzialności SL w stosunku do osób trzecich z powodu przekazania nam nieprawdziwych lub fałszywych danych, dokumentów bądź informacji.

 

(iv)  Jeśli z powodu zwłoki bądź braku współpracy SL nie otrzyma od Klienta w terminie dokumentów niezbędnych do dalszego prowadzenia sprawy, SL może wypowiedzieć umowę żądając zapłaty wynagrodzenia określonego w punkcie 4 wraz z kosztami administracyjnymi oraz odsetkami. 

 

(6) Wypowiedzenie Umowy

 

(i)  Umowa zostaje zawarta na czas konieczny do wyegzekwowania należnych Klientowi świadczeń.

 

(ii)  Umowa ulega rozwiązaniu, gdy:

 

·       odszkodowanie zostało wypłacone SL przez przewoźnika lotniczego w zaakceptowanej kwocie oraz przekazane Klientowi po potrąceniu opłat lub w przypadku płatności bezpośredniej Klient uregulował fakturę; lub

·      SL wykorzystało procedurę dochodzenia odszkodowania i nie odzyskało odszkodowania od przewoźnika, o czym Klient został poinformowany. 

(iii)  Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

(iv)   W przypadku wypowiedzenia Umowy zgodnie z paragrafem 6(iii), Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia odpowiadającemu wysokości dotychczasowego nakładu i czasu pracy SL oraz zwrócić poniesione przez SL wydatki. W przypadku otrzymania odszkodowania bezpośrednio od przewoźnika po podjęciu działań w imieniu Klienta przez SL i w ich wyniku, a po wypowiedzeniu Umowy przez Klienta, Klient zobowiązany będzie do zapłaty SL Prowizji zgodnie z zapisami paragrafem 4(ii). Kwota ta zostanie pomniejszona o uiszczone wynagrodzenie naliczone wedle stawki godzinowej.

 

(v) Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony zgodnie ustalają, że uznają formę pisemną za dochowaną również w przypadku złożenia oświadczenia na formularzu odstąpienia od umowy dostępnym w zakładce Warunków a przesłanego na adres office@skylegal.pl.

  

(7) Licencja na użytkowanie 

 

SL zastrzega wszelkie prawa do strony internetowej i materiałów publikowanych na stronie internetowej. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

 

Użytkownik może przeglądać, pobierać lub drukować materiał publikowany na stronie internetowej do celów prywatnych pod warunkiem, że nie narusza poniższych przepisów i przepisów zawartych w innych paragrafach niniejszych Warunków.

 

Użytkownikowi nie wolno:

(i) publikować materiału zawartego na stronie internetowej w żadnej   formie lub powielać materiału;

(ii)  sprzedawać, wypożyczać czy udzielać licencji na materiał opublikowany na stronie internetowej;

(iii)  pokazywać publicznie materiału zawartego na stronie internetowej

(iv)  kopiować, reprodukować czy w inny sposób eksploatować materiał opublikowany na stronie internetowej, szczególnie w celach komercyjnych;

(v)  redagować czy edytować w jakikolwiek sposób zawartości strony internetowej

(vi)  rozpowszechniać materiałów zawartych na stronie; czy

(vii)  tworzyć linki do strony.

 

(8) Użytkowanie Strony Internetowej

 

Użytkownikowi nie wolno używać strony internetowej SL w sposób, który prowadzi lub może prowadzić do uszkodzenia strony czy wpłynąć na dostępność lub działanie strony, czy w jakikolwiek sposób spowodować szkodę.

 

Użytkownikowi nie wolno używać strony internetowej w celu duplikowania, przetrzymywania, transmisji i innych czynności celem dystrybucji wirusów, konia Trojańskiego, programów szpiegowskich czy innych zabronionych programów.

 

Użytkownikowi nie wolno dokonywać żadnych czynności mających na celu zbieranie informacji dotyczących naszej strony internetowej bez uzyskania pisemnego pozwolenia od SL.

 

Użytkownikowi nie wolno używać strony internetowej celem transmisji lub wysyłki niezamawianych informacji komercyjnych lub marketingowych.

 

(9) Dostęp do Strony Internetowej

 

Pewne części naszej strony są niedostępne dla wszystkich użytkowników.

 

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, Twoje hasło oraz login muszą być utrzymane w tajemnicy. Zastrzegamy prawo unieważnienia hasła oraz danych login bez wypowiedzenia oraz podania powodu.

 

(10) Ograniczona Gwarancja

 

SL nie gwarantuje prawidłowości informacji zawartych na stronie oraz że materiał zawarty na stronie jest uaktualniany czy dostępny.

 

SL wycofuje jakiekolwiek gwarancje czy warunki dotyczące strony i jej użytku, włącznie z gwarancjami dorozumianymi przez prawo odnośnie jakości, dbałości czy umiejętności.

 

(11) Ograniczenie i Wyłączenie Odpowiedzialności


SL robi wszystko, aby zagwarantować najwyższy poziom usług, jednak nie odpowiada za rezultat podjętych działań.


Niniejsze Warunki nie ograniczają odpowiedzialności:
(i)  w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała w wyniku zaniedbania;
(ii)  w przypadku oszustwa lub rozmyślnego wprowadzenia w błąd.

SL nie ponosi odpowiedzialności za:
(i)  straty wynikające ze zdarzeń poza naszą kontrolą;
(ii)  straty wynikające z udostępnienia nam niedokładnych, fałszywych informacji lub dokumentów;
(iii)  straty materialne, w tym utratę lub pomniejszenie zysków, dochodów, przychodów, produkcji, spodziewanych oszczędności, umów lub możliwości biznesowych;
(iv)  utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania
(v)  pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Te ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności podlegają postanowieniom wcześniejszego paragrafu i regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków, włączając zobowiązania wynikające z umowy, odpowiedzialność za szkodę spowodowaną czynem niedozwolonym oraz za naruszenie ustawowego obowiązku.

Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym i poprzednim punkcie, jak również wszelkie inne zobowiązania jest ograniczona do wartości netto Usługi, lub równoznaczna z ponownym wykonaniem Usługi, według  uznania i w zakresie w jakim SL jest w stanie ową Usługę świadczyć.

 

(12) Odszkodowanie


Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zabezpieczyć SL przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami nałożonymi na SL lub poniesionymi przez SL (w szczególności wynikającymi z kosztów sądowych oraz kosztów poniesionych przez SL na rzecz osób trzecich w ramach rozliczenia roszczenia lub doradztwa naszych radców prawnych) wynikającymi z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, lub wynikającymi z jakichkolwiek roszczeń spowodowanych tym, że użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

 

(13) Naruszenie niniejszych Warunków


W przypadku naruszenia niniejszych warunków przez użytkownika, SL może podjąć działania jakie uzna za stosowne w związku z zaistniałym naruszeniem, w tym zawieszenie dostępu do strony internetowej, zablokowanie dostępu do strony internetowej, zablokowanie dostępu na podstawie adresu IP użytkownika i / lub wszczęcie postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi.

 

(14) Zrzeczenie


Niezastosowanie się przez którąkolwiek ze stron do ścisłego wykonania niniejszych Warunków, lub zaniechanie wyegzekwowania praw lub środków prawnych, do których jedna lub obie strony mają prawo nie stanowi zrzeczenia się i nie powoduje zmniejszania zobowiązań wynikających z niniejszej Warunków. Żadne zrzeczenie się Warunków lub innej Umowy nie jest skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie przez SL jako takie określone i podpisane.

 

(15) Siła Wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, z powodu zdarzenia będącego skutkiem siły wyższej.

 

(16) Zmiany Warunków

Niniejsze Warunki mogą w każdym czasie ulec zmianie. Zmienione Warunki będą miały zastosowanie od dnia ich opublikowania na stronie internetowej SL. Klient powinien sprawdzać regularnie stronę internetową, aby zapoznać się z aktualną wersją Warunków.

 

(17) Cesja

SL może przenieść, przekazywać lub w inny sposób dysponować prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych Warunków bez powiadomienia o tym Klienta lub uzyskania jego zgody.

Klient nie może przenieść, przekazywać lub w inny sposób wypełnić praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

 

(18) Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Jeżeli którykolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, jeśli jakaś jego część zostałaby usunięta, część ta uznana zostanie za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie nadal w mocy.

 

(19) Wyłączenie Praw Osób Trzecich

Niniejsze Warunki służyć mają dobru Klienta i SL, i nie są przeznaczone do wykorzystania lub wykonywania przez osoby trzecie. Korzystanie z praw w odniesieniu do niniejszych Warunków nie jest uzależnione od zgody osób trzecich.

 

(20) Całość Umowy

Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu wraz z Polityką Prywatności stanowią całość umowy między Klientem a SL w związku z korzystaniem ze strony internetowej i zgłoszeniem roszczenia i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy w odniesieniu do korzystania z tej strony.

 

(21) Prawo i Jurysdykcja

Niniejsze Warunki w zakresie dopuszczalnym przez prawo lokalne, podlegają prawu angielskiemu, a wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

 

 (22) Rejestracja

Sky Legal Air Claims Limited firmą zarejestrowaną w Companies House w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym: 8088430.

 

Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu stanowią część Umowy pomiędzy Użytkownikiem a nami. Zgłoszenie roszczenia na naszej platformie oznacza Twoje zrozumienie i akceptację niniejszych Warunków. 

 

 


Aktualizacja warunków: 03.10.2023

 

 


Formularz odstąpienia od umowy