Ustawodawstwo

Odszkodowanie przysługuje Ci na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 261/2004.

 

Mimo, iż Rozporządzenie nie przewiduje odszkodowań za opóźniony lot, na podstawie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2009 pasażerowie, którzy doświadczyli opóźnienia w niektórych sytuacjach są uprawnieni do odszkodowania. Decyzja ta wstrząsnęła całym lotniczym światem, który bez oporów powoływał się na 'opóźnienie', aby uniknąć obowiązku wypłaty odszkodowań.

 

Poniżej zamieszczamy akty prawne będące podstawą do dochodzenia roszczeń pasażerów lotniczych.

 

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające Wspólne Zasady Odszkodowania i Pomocy dla Pasażerów w Przypadku Odmowy Przyjęcia na Poklad albo Odwołania lub Dużego Opóźnienia Lotów

link

 

Konwencja o Ujednoliceniu Niektórych Zasad Dotyczących Międzynarodowego Przewozu Lotniczego (Konwencja Montrealska)

 

link